سرخط خبرهای سازمان

پیام کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی به مناسبت “روز جهانی محیط زیست”

اختصاصی بوی باران | کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با انتشار پیامی کوتاه به مناسبت روز جهانی محیط زیست، نسبت به ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺮﺩﻡ، ﺍﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪﺍﻥ، ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﯼ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪﻩ، تاکید کرد. متن کامل این پیام به شرح زیر است:

ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍ

   ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ‌ﯼ ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﺍﯼ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﯾﺮﺍﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻧﺸﻮﺩ در حالی که ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﯼ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﺯ ﺗﻼ‌ﻗﯽ ﺳﻪ ﺍﺻﻞ “ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ” ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ –ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﻻ‌ﯼ ﺍﺭﺯﺵ‌ﻣﻨﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ- ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﻪ‌ﺩﺍﺭﯼ ﺟﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮﺩ؛ ﭼﺮﺍﮐﻪ ﻫﻤﻪ‌ﯼ ﻣﺎ ﯾﮏ ﺣﯿﻄﻪ‌ﯼ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻭ ﻫﺰﯾﻨﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺟﻨﮓ، ﻧﺎﺍﻣﻨﯽ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺟﻤﻊ ﮔﺮﺍﯾﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺳﯿﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﺯ ﺑﯽ‌ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪﮐﺮﺩ.

   ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯿﺶ‌ﺗﺮ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺑﯿﺶ‌ﺗﺮ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﮐﻢ‌ﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ‌ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺶ‌ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺪﻧﯽ، ﻭﻗﺎﯾﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺭﺍ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ‌ﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﮐﻨﺶ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺟﻤﻌﯽ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺮﺩﻡ، ﺍﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪﺍﻥ، ﺟﺎﻣﻌﻪ‌ﯼ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﭘﯿﺶ ﺁﻣﺪﻩ، ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺍﺳﺖ.
درست در روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺸﯿﺎﺭﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺯﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ، “روز ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ” ﻧﺎﻡ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﻫﺪ ﻭﺍﻗﻌﻪ‌ﯼ ﺍﺳﻔﺒﺎﺭِ پیش رویِ آتش ﺩﺭ ﺩﺍﻣﺎﻥ “ﻋﺮﻭﺱ ﺯﺍﮔﺮﺱ” _ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﺟﻨﮕﻞ‌ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻮﻁ ﺍﯾﻼ‌ﻡ _ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﻮﺩ ﺩﻟﯿﻞ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﻫﺸﯿﺎﺭﯼ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻭ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﯼ ﺑﻪ ﻫﻢ‌ﺍﻓﺰﺍﯾﯽ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ رفع ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻭ ﺩﺷﻮﺍﺭﯼ‌ﻫﺎ.

   کمیسیون محیط زیست سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی همچون سایر کنشگران این عرصه بر این باورست که “ما هفت میلیارد سلیقه و رویا هستیم بر روی یک سیاره” که برای زندگی با دوام و با کیفیت، باید اندیشه و رفتار بهتری داشته باشیم و درست مصرف کنیم.

کمیسیون محیط زیست ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ
ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺧﺮﺩﺍﺩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ ﺳﯿﺼﺪ ﻭ ﻧﻮﺩ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ

یک نظر

  1. به امید زندگی همراه با توسعه ی پایدار و احترام به محیط زیست

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا