سرخط خبرهای سازمان

لایحه بودجه پس از هشت سال بی انضباطی به موقع تقدیم مجلس شد

حسن روحانی ،رئیس‌جمهور ایران که در صدد اثبات مقید بودن دولت خود به قانون است در اقدامی دیگر یکشنبه ۱۷ آذر ماه با حضور در مجلس ایران  ، برای نخستین بار پس از هشت سال لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده شمسی را “به موقع” برای بررسی و تصویب به نمایندگان مجلس ایران ارائه کرد.

رییس جمهور در ابتدای نطق بودجه گفت برای اینجانب مایه کمال خوشبختی است که با اتکال به خداوند متعال و مطابق با اصل ۵۲ قانون اساسی، لایحه بودجه سال آینده کل کشور را به عنوان اولین بودجه بودجه دولت یازدهم در موعد مقرر قانونی و در راستای برنامه‌ای که در زمان انتخابات با مردم شریف ایران در میان گذاشتم، تقدیم مجلس کنم.

آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده، حجم دقیق اولین بودجه دولت تدبیر و امید ۷،۸۳۲،۳۹۸،۵۲۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۹۲ ( بیش از ۸۲۷ هزار میلیارد تومان) بیش از ۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﻛﻞ ﻛﺸﻮر از ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼـﺪ و ﺳـﻲ و دو ﻫـﺰار و ﺳﻴﺼـﺪ و ﻧـﻮد و ﻫﺸـﺖ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد و ﭘﺎﻧﺼـﺪ و ﺑﻴﺴـﺖ و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(۷,۸۳۲,۳۹۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل و از ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺎرف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﺳﻲ و دو ﻫﺰار و ﺳﻴﺼـﺪ و ﻧـﻮد و ﻫﺸـﺖ ﻣﻴﻠﻴـﺎرد و ﭘﺎﻧﺼـﺪ و ﺑﻴﺴـﺖ و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(۷,۸۳۲,۳۹۸,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

الف – ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و واﮔﺬاری داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻣﺎﻟﻲ و ﻣﺼﺎرف ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ دوﻟﺖ از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺗﻤﻠﻚ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ای و ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دو ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻳﻜﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و هﻔﺖ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﺎﻧﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و دو ﻣﻴﻠﻴﻮن(۲,۱۸۷,۹۹۸,۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل ﺷﺎﻣﻞ:

۱- ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻧﻬﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻧﻪ ﻫﺰار و ﻧﻬﺼﺪ و ﻫﺸﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و ﻧﻮد و ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن(۱,۹۴۹,۹۸۸,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل.

۲- درآﻣﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ دوﻳﺴﺖ و ﺳﻲ و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ده ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﻫﺸﺘﺎد و ﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن(۲۳۸,۰۱۰,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل.

ب – ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی دوﻟﺘﻲ، ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻧﺘﻔﺎﻋﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ از ﻟﺤﺎظ درآﻣﺪﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن(۵,۸۷۸,۶۷۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل و از ﺣﻴﺚ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﻫﺸﺘﺼـﺪ و ﻫﻔﺘـﺎد و ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔﺘﺎد و ﭼﻬﺎر ﻣﻴﻠﻴﺎرد و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮن(۵,۸۷۸,۶۷۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰) رﻳﺎل.

در هشت سال اخیر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور پیشین،  لوایح بودجه سنواتی را با تاخیرهای گاه چند ماهه به مجلس تحویل می داد. لایحه بودجه ۸۵ در تاریخ ۲۵ دی ۸۴ (۴۰ روز تاخیر) ، لایحه بودجه ۸۶ در تاریخ اول بهمن ۸۵ (۴۶ روز تاخیر) ، لایحه بودجه ۸۷ در تاریخ هفدهم دی ۸۶ (۳۲ روز تاخیر) ، لایحه بودجه ۸۷ در تاریخ هشتم بهمن ۸۷ (۵۳ روز تاخیر) ، لایحه بودجه ۸۹ در تاریخ چهارم بهمن ۸۸ (۵۰ روز تاخیر) ، لایحه بودجه ۹۰ در تاریخ اول اسفند ۸۹ (۷۵ روز تاخیر) ، لایحه بودجه ۹۱ در ۱۲ بهمن ۹۲ (۵۷ روز تاخیر)  ، لایحه بودجه ۹۱ در۹ اسفند ۹۱ (۸۴ روز تاخیر) به مجلس تسلیم شده است.

بودجه کل کشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومی و با رعایت این قانون تهیه می‌شود.اعتبارات طرحهای عمرانی در قالب برنامه‌های اجرایی همراه با اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی در بودجه کل کشور منظور و برای‌تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم می‌گردد.کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برنامه سالانه و بودجه سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاری و عمرانی مورد نیاز طبق دستورالعمل‌تهیه بودجه به سازمان ارسال دارند.بودجه و برنامه سالانه شامل فعالیت‌های جاری و طرحهای عمرانی پیشنهادی دستگاه‌های وابسته به هر یک از وزارتخانه‌ها باید قبل ازارسال به سازمان بر حسب مورد به تأیید وزیر مربوط یا مجمع عمومی و یا بالاترین مسئول دستگاه رسیده باشد.

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

بالا